Algemene leveringsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DE BEIJER EN KO
Artikel 1: Algemeen
1.1        Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van 1 en 2 . nl, handelend onder deze naam, gevestigd aan Watersnipstraat 8 te Beneden Leeuwen. 1 en 2 . nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55955126.
1.2        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van 1 en 2 . nl.
1.3        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 1 en 2 . nl, handelend onder de naam 1 en 2 . nl, hierna te noemen: "1 en 2 . nl", en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "koper".
1.4        DE TOEPASSELIJKHEID VAN EVENTUELE INKOOP- OF ANDERE VOORWAARDEN VAN DE KLANT WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.


Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1        Bestellingen kunnen via www.1en2.nl of één van de andere websites van 1 en 2 . nl worden geplaatst. Ook telefonisch of per email kan een bestelling worden geplaatst. Een bevestiging van de bestelling wordt per email verzonden.
2.2        Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
2.3        1 en 2 . nl behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij 1 en 2 . nl het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4        In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal 1 en 2 . nl aangifte doen bij de politie.
2.5        De overeenkomst komt tot stand indien 1 en 2 . nl de bestelling heeft geaccepteerd.
2.6        De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan 1 en 2 . nl mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen
3.1        Prijzen zijn in Euro’s en worden exclusief 21% BTW weergegeven. Prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en exclusief kosten voor verzending. De verzendkosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag en het gewicht van de producten.
3.2        1 en 2 . nl kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4: Levering
4.1        Levering van supplies bij bestellingen die op werkdagen vòòr 15.00 uur geplaatst zijn vindt normaalgesproken binnen twee werkdagen plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. De levertijd van machines wordt in overleg bepaald.
4.2        1 en 2 . nl is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. 1 en 2 . nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft 1 en 2 . nl het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3        1 en 2 . nl heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.4        Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal 1 en 2 . nl de koper hiervan op de hoogte stellen.
4.5        Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
4.6        Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is 1 en 2 . nl gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Artikel 5: Transport en risico
5.1        De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan 1 en 2 . nl is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2        De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.
5.3        De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst contact op te nemen via email info@1en2.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.
5.4        Alle zendingen worden door 1 en 2 . nl verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door 1 en 2 . nl gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling
6.1        De betalingsmogelijkheden zijn:
•        Vooruitbetaling
•        Betaling via iDeal (ABN AMRO, Postbank, Rabobank en SNS Bank)
•        Betaling per factuur na levering (bij uitzondering, enkel bij vaker bestellende klanten)
6.2        Betaling per factuur na levering is mogelijk indien een klant door eerdere bestellingen een vertrouwde klant is geworden. In verband met het inperken van financiële risico’s wordt deze wijze van betalen niet toegepast bij klanten die voor de eerste maal bij 1 en 2 . nl bestellen. Betalingen per factuur na levering dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een van onze rekeningen te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen.
6.3        Vooruitbetaling kan per bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van 1 en 2 . nl.
6.4        1 en 2 . nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.5        Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door 1 en 2 . nl  is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door 1 en 2 . nl gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.
6.6        Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle kortingen of eventuele prijsafspraken.
6.7        Indien koper met enige betaling in gebreke is, is 1 en 2 . nl gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1        Afgeleverde artikelen blijven eigendom van 1 en 2 . nl, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.Artikel 8: Garantie
8.1        Per productgroep wordt de volgende garantie verleend: fabrieksgarantie op nieuwe producten, 3 maanden garantie op gebruikte machines. De garantietermijn van elk door 1 en 2 . nl geleverd nieuw product geldt zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel. Koper dient in de regel garantie op ieder door De 1 en 2 . nl geleverd produkt rechtstreeks te claimen bij de fabrikant. 1 en 2 . nl kan van deze voorwaarde afwijken maar is dit niet verplicht
8.2        De koper kan geen beroep doen op garantie indien:
a. er sprake is van normale slijtage.
b. oneigenlijk gebruik (= gebruik van het artikel op een manier anders dan daar waar het artikel voor bedoeld is) en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
c. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht door derden.
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. de koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
8.3        De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan 1 en 2 . nl vóór retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening voor 1 en 2 . nl, onder voorwaarde dat de verzending door ons kan worden opgehaald.
Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
a. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.      
b. Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
c. Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt te worden.
d. In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar 1 en 2 . nl, zijn voor risico van 1 en 2 . nl.            
f. Problemen met de verpakking van het product in welke zin dan ook, zijn voor risico van de koper.
8.4        Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
8.5        1 en 2 . nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 1 en 2 . nl.

Artikel 9: Retournering
9.1        De koper heeft gedurende veertien (14) dagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden. De koper dient voor retournering een retournummer aan te vragen.
9.2        Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.
9.3        Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen, gebruikte machines en artikelen anders gekocht dan via www.1en2.nl of één van de andere websites van 1 en 2 . nl.
9.4        Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.5        Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door 1 en 2 . nl worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie
10.1        1 en 2 . nl besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. 1 en 2 . nl is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties  en/of andere aanduidingen van de artikelen.
10.2        Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy
11.1        1 en 2 . nl hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij worden strikt alle wettelijke regelgevingen die van toepassing zijn op persoonsgegevens gevolgd. 1 en 2 . nl gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor marketingdoeleinden.
11.2        Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door 1 en 2 . nl niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
11.3        Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 12: Geschillen
12.1        Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
12.2        Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper zich richten tot de geschillencommissie van één van de keurmerken waarbij 1 en 2 . nl is aangesloten. Het advies van deze geschillencommissie(s) is voor 1 en 2 . nl niet bindend.
12.3        Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.